آزمون مربیگری آقایان

١۴ دیماه آزمون مربیگری آقایان در گل اندام به مدرسی آقایان میرابوالقاسمی و فرهوش برگزار گردید و همگی قبول شدند و کلاس تئوری هم متعاقبا برگزار گردید