علیرضا عظیمی

آقای عظیمی لیسانس مدیریت صنعتی

با سایقه 6سال یوگا