ارتباط موثر

دوره ارتباط موثر، یا پرورش کارایی والدین ، روش برنده برنده را در ارتباطات  آموزش میدهد،

این دوره برای هر ، دو نفر ، قابل اجراست، والدین و فرزندان، همسران، کارمند و کارفرما، پزشک و بیمار، شاگرد و معلم و…

این دوره در ٨ جلسه دو ساعته آموزش داده میشود. این دوره سبک توماس گوردن امریکایی است.