استئو آرتریت

مواردی که به مهار این بیماری کمک میکند، حرکات ایزومتریک بخصوص در گردن ، غذا و رفتار و زندگی ساتویک، أسانا ، پرانایاما و مراقبه است