اسهال

آسانا:حرکاتی که باعث تحریک مانی پورا و تعدیل چاکرای ناف شود مثل پاوان موکتها

غذا :سبک

نوشیدنی:آب درمانی و مایع درمانی

کریا: آگنی سار دئوتی و تحریک مانی پورا

تحریک مانی پورا-پاوان موکت و آکنی سار دوتی