اطلاعات مربیان, مدرسان و داوران

ردیف

نام و نام‌خانوادگی

تاریخ تولد تاریخ شرکت

در دوره/ سطح دوره

شماره و تاریخ آخرین حکم تاریخ آخرین تمدید مربیگری
شماره تماس فعال

یا غیرفعال

سابقه فعالیت
1 کبرا عرب‌عامری 1351/10/4 1393/6/19 09356089643 4
2 مدینه محرابی 1357/10/10 1397/12/9 277/1344

1398/01/17

09366305934 غیرفعال
3 ندا چنگیزی‌محمدی 1364/3/15 277/4557

1395/1/30

4 سوزان خلیلی 1357/3/19 277/1344

1398/1/17

09360346151 غیرفعال
5 فاطمه صادقی‌ضمیر 1362/6/15 1393/1/21

1393/12/21

277/4557

1395/1/30

09128946708 3
6 سعاد مقدم 1359/8/22 1396/3/4 96/277/4530 ۰۹۱۲۴۶۷۳۳۴۶ فعال 6
7 سحر مقدم 1360/8/22 1397/4/14

1397/4/21

97/277/3466

1397/8/30

8 محمد سروش مقدم 1369/3/16 1397/2/7

1397/2/14

97/277/3252

1397/8/30

2