افسردگی

افسردگی:بدترین افسردگی از نوع کافایی است.

در افسردگی عنصر بادو خاک آشفته شده.

علت: ضعف عنصر آب -پس کار روی کلیه و مثانه انجام میشود.

آسانا :انجام حرکات از ساده به مشکل – حرکات در لگن و ایستاده باز کردن قفسه سینه و سر شانه- نرمش ها – گرم کردن هاو به مرور حرکات پیچیده و مرکب و سلام بر خورشید.

مراقبه:شاو آسانا و ریلکسیشن و مدیتیشن (به دلیل تاثیرات بیوشیمیایی ذهن را آرام میکند.)همگی کوتاه تا 5 دقیقه و چشم باز.

پرانایاما:دم آهنگری و بهاستریکا و تنفسهای اکتیو کننده و تنفس شکمی.

نوشیدنی: دم کرده گل گاوزبان و نوشیدن 8 تا 10 لیوان آب روزانه.

دوش گرفتن مکرر.

نور درمانی.

مودرا: تسه مودرا( تمرین سه راز پنهان)7-49 مرتبه تکرار شود.طرز اجرا: نوک انگشت شست در بن انگشت کوچک و چهار انگشت دیگر به دور شست بسته شود.و به آرامی نفس بکشید..نفس را حبس کرده 7 مرتبه مانترای ام تکرار شود.امواج صدا را در گوشتان بشنوید.بعد به آهستگی نفس را خارج کرده شکم را به داخل بکشید.و دستها را باز کنیدو مجسم کنید که غصه ها و ترسها و ناراحتی ها نهان بدن را ترک  میکند( افزایش مغناطیس فردی و نیروهای ذهنی و شهودی).

رایحه درمانی هم شخص را از انقباض خارج میکند..

*******

تصویر سازی: در فکرتان در کنار دریا نشسته اید و موجها به ملایمت پاهایتان را در بر میگیرد و نفس عمیق می کشید و هوای طراوت بخش در یایی را فرو میبرید.

چند لحظه ای نفس را حبس میکنید و بعد به آهستگی آن را خارج میکنید.

حالا باران ملایمی را حس میکنید . و حس میکنید که چطور رطوبت گرم باران تمام ناراحتی ها و عصه هایتان را می شوید.سپس رو به خورشید قرار بگیرید و بگذارید تور به روزنه های پوستتان نفوذ کند.بگذارید که تسلی بیابیدو امید و خوشحالی به ما هدیه میشود.جمله تاکیدی:من میگذارم تا از نور ، سبکی و شادی الهی سرشار شوم.