اگر ما در هر کاری از پنج حسمون استفاده کنیم

اگر ما در هر کاری از پنج حسمون استفاده کنیم بهترین نتیجه رو خواهیم گرفت ، و عملا به راحتی در زمان حال قرار میگیریم، و عملا ذهنمان را در اختیار خودمان میگیریم