بانداها

بعضی از استادان ،باندا و مودرا را در یک چهار چوب قرار داده اند

،باندا یک واژه سانسکریت است و به معنای قفل کردن و گره زدن و محکم کردن یا منقبض کردن.

.و هدف قفل انرژی یا پرانا در بدن جلوگیری از هرز رفتن انرژی و، به منظور بیداری نادی هاو بیداری کندالینی میباشد.

از این رو باندا و پرانا با هم انجام میشوند

در حقیقت شخص پرانای دریافتی وجذب شده را در مسیر های ظریف انرژیکی و چاکراها به حرکت در میاورد.وباعث فعال شدن چاکراها میگردد.از زمانهای قدیم

. کسانی که در آسانا و پرانایاما مهارت پیدا میکردنداز استاد خود باندا را هم فرا میگرفتند.

،مهمترین بانداهای اصلی عبارتند از مولاباندها،اودیاناباندها،جالاندراباندها وماها باندها

بانداهای فرعی در جریان انجام بانداهای اصلی به کار میافتند.

مولاباندا انقباض آگاهانه و اراردی عضلات ناحیه عجان در مردان و دهانه رحم در زنان میباشد.

اودیاناباندا انقباض در عضلات شکم  و جالاندراباندها ،انقباض ناحیه گلو است.

.در حقیقت انرژی یابرانا را در یک ناحیه نگه میداریم و به سمت خاصی هدایت میکنیم

، پراناپس از جذب توسط  نادیها،به سمت ۵ مرکز انرژی تقسیم میشود.

این مراکز یا حوزه انرژیکی اودانا در گلو پرانااز قلب به بالا،سامانادر شبکه خورشیدی،اپانادر لگن و ویانا در کل بدن ،نام دارند