با دلی سر شار از اشتیاق الهی ، برای آنچه داریم برکت میطلبیم و با شگفتی ، به فزونی آنها مینگریم