برونشیت

علت : عدم تقرن در مانی پورا

علاِم:سرفه گلو درد

آسانا :حرکات معکوس

مراقبه : تصویر سازی

پرانایاما:کاپلابهاتی و اوجایی با حبس دم . 15 دقیقه در روز

غذا:ساتویک و بدون چربی

نوشیدنی : گرم و کم شیرینی -دم کرده زنجبیل با کمی میخک و کمی دارچین در آب جوش

غرغره با زرد چوبه و کمی نمک و کمی آب داغ