برگزاری کارگاه بازآموزی کار با ابزار

کارگاه بازآموزی کار با ابزارکارگاه آموزشی کاربرد ابزار در یوگا به مدرسی آقای رضا خلج  در روز جمعه 14 آبان ماه در گل اندام برگزار .گردید.