برگزاری کلاس آماده‌سازی مربیگری یوگا

برگزاری کلاس آماده‌سازی مربیگری یوگا جهت موفقیت در آزمون تعیین سطح کارگاه‌های وروردی مربیگری
شروع از آذرماه به مدت 4 هفته این کلاس شامل کسانی‌ست که حداقل یک سال منظم یوگا کرده باشد.
مطالب آموزشی: سه کارگاه ( آساناها، تنفس‌ها و تمرکز)
تئوری و عملی آساناها آموزش تنفس‌های پایه توضیح تئوری و عملی آساناها
آموزش نحوه انجام مدیتیشن‌ها 4 هفته هر جلسه 3 ساعته  120 هزارتومان

مدرس: خانم صانعی رییس کمیته یوگا