بی خوابی

علت : نگرانی – اضطراب – هیجانها – دردهای جسمی- نارضایتی داز گذشته – اغنا نشدن از وضعیت موجود –

آسانا: شاوآساناو ریلکسیشن

پرانایاما:untitled3

تنفس شکمی و زنبوری و اوجایی

و تکنیک آناپانا

. آنتارمونا و رهایی تک تک اعضای بدن سطحی و عمقی و تکرارو تکرار با تجسم کلمه خواب

مراقبه با تصاویر سبز و آبی  یک منظره – گوش دادن به صدای برگها – تجسم یک شال ابریشمی سبز و موزیک بی کلام آرام

کریا:

مراقبه روی شمع و تمرکز به پشت چشمها و روی آجنا

غذا سبک و3 ساعت قبل از خواب و بدون ادویه وحذف مایعات

نوشیدنی :

گل گاوزبان و سنبل طیب و دوش آب گرم برای بعضی از تیپها

 

جمله تاکیدی:

آرامش و هماهنگی و رضایتی عمیق تمام وجود مرا سرشار میکند

Man lighting candles
Man lighting candles

یوگا نیدرا قبل از خواب