زمان بندی کلاس های آنلاین

 

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

۱۴:۳۰-۱۶ ۱۱-۱۲:۳۰ ۱۵-۱۶:۳۰ ۱۶-۱۷:۳۰
پرانایاما و مراقبه

-اسکایپ -صانعی

آماده سازی مربیگری

-اینستاگرام صانعی

یوگامتوسط و نیمه پیشرفته

-جیت سی -صانعی

۱۷-۱۸:۳۰

مراقبه چاکراهادر واتس اپ

یوگا برای همه سطوح

و اصلاحی-صانعی

جیت سی

۱۵:پ۱۶ 11:30-13:00 ۱۵-۱۶ 09:30-11:30 ۱۵-۱۶
یوگا مقدماتی و متوسط

پرستو اقبال-اینستاگرام

یوگا اصلاحی یوگامقدماتی و متوسط

پرستو اقبال-اینستاگرام

 

یوگا متوسط یوگا مقدماتی

پرستو اقبال

اینستاگرام

 

 

15:00-16.30 ۱۴-۱۵ ۱۶-۱۷ 11:30-13:30 ۱۶-۱۷
تحلیل رفتار متقابل

و

روانشناسی مثبت – هوش هیجانی

رومی یوگا

مهناز مهابادی

واتس اپ

یوگا مقدماتی و متوسط

نصیبه نریمانی-اینستاگرام

یوگا مقدماتی-متوسط

 

یوگامقدماتی و متوسط

نصیبه نریمانی-اینستاگرام

۱۱-۱۲ ۱۱-۱۲
یوگا مقدماتی

ژیلا خدایار-اینستاگرام

 

 

 

یوگا مقدماتی

بارداری –

ژیلا خدایار

اینستاگرام

۱۶:۳۰-۱۷:۳۰
مقدماتی و متوسط

مهسا تقی زاده-اینستاگرام