تمرکز یک تمرین سطحی نیست

تمرکز یک تمرین سطحی نیست با تمرکز به تدریج میتوان به اعماق ذهن نفوذ کرد. برای این هدف توجه به سه نکته ضروریه: ۱-روش صحیح ۲-راهنمایی صحیح ۳- درک درست # مدیتیشن #مراقبه #مراقبه_ذهن #مراقبه_های_روزانه #مراقبه_گروهی #مراقبه_درمانی