تنفس شکمی

تنفس شکمی یکی از تاثیر گذار ترین روشها برای کمک به درمان هرگونه بیماریه یعنی به هر شکلی انجامش بدید🙋🏻🤷🏻 به هر شکلی یادش بگیرید و تجربه کنید