ثبت نام کلاس تغذیه

این کلاس در روزهای دوشنبه ساعت٣-۵ به مدت ۵ جلسه برگزار میشود

در این دوره طبایع بدن و روش متعادل کردن آن آموزش داده میشود

همینطور روزه پاکسازی نیز آموزش داده میشود