ثبت نام کلاس تغذیه

این کلاس در یکی از اپهای مجازی برگزار میگردد.

تعیین طبع بدن وطرق متعادل کردن ان

این کلاس در ابتدا با ۵ جلسه فشرده شروع میشه و اطلاعات اولیه مهم آموزش داده میشه. این اطلاعات عبارتند از :توضیحات طبایع ماتا و پیتا و کافا  و تلفیق اینها.

تعیین طبع هر شخص، طریقه متعادل کردن طبع،آساناهای مناسب هر طبع

غذاهای ساتویک و راجاسیک و تاماسیک

بیماریهای هر طبع