جلسه باشگاهدارن یوگا استان البرز

دوشنبه اول مرداد ساعت۶-٨ باشگاه حس ششم

با حضور جناب اقای تیمور تاش رییس انجمن یوگا