حرکت پل برای آب شدن چربیهای شکم

بازم روی این حرکت تاکید میکنم هر روز انجام بدید
اگر
توی حرکت
بمونید؟
برای آب شدن چربیهای روی شکم خیلی خوبه
جدای از لاغری برای مهار درد های زانو و کمر هم عالیه