مطالب مرتبط با یوگا

یوگا از مرحله مقدماتی شروع میشود و تا مربیگری ادامه میابد.***

در مرحله مقدماتی

،بدن شبیه زمینی است که برای بذر پاشی و کاشتن گیاهان در آن نیاز به آمادگی های خاص دارد.

حرکات در این دوره حرکاتی است که بر سلامتی بدن متمرکز می شود.

و با انجام حرکات ،بی حالی ،رخوت ، سستی و حس سنگینی از بین می رود و هنر جو حس رهایی و آزادی در حرکات را بدست می آورد – در این مرحله باید محدودیت ها رفع شوند کارایی بدن بالا رود و  دستگاه تنفسی  آماده گردد -کار روی مفاصل  حرکات کششی از کارهای مهم در این مرحله است.

در مرحله متوسط یا نیمه پیشرفته ،

تمرکز بر رها سازی و آزادی ذهن می باشد.

درک و فهم ، به وضوح و قاطعانه رشد می کندو روح هنر جو با دیدگاهی مثبت توسعه می یابد- آساناها متنوع تر میشوند و فرد اثر تمرین را در بدن شناسایی میکند – جریان پرانا ملموس تر میشود و در این مرحله میتوان یوگا نیدرا را آموزش دادو تمرینات تنفسی بیش از قبل تمرین میشود.

 

در مرحله پیشرفته

با غلبه بر اضطراب و آشوب ذهن، افکار نامنظم به افکار و نیرویی مناسب ، مداوم و مفید تبدیل می شود. ودر این مرحله ،حالت آرامش در حرکات داینامیک شکوفا میشود