روز و هفته معلم برهمه مبارک باشد

هفته معلم در گل اندام
١١/٢/٩٧به امید اینکه همه ما قدر معلمان خود رابداتیم ، و آن اینگونه است که دروس آموزش دیده را به عمل دراوریم