سبک #آشتانگا _وینییاسا

سبکهای یوگا
بیشتر سـبکهـای هـاتـا یوگـا در شیوه تـدریس اسـتاد کریـشنامـاچـاریـا )T. Krishnamacharya( از مـؤسـسۀ یـوگـای مـیسور )Meysur( ریشه دارنـد. سـه تـن از شـاگـردان بـرجسـتۀ وی سـه سـبک مـعروف را در یـوگـا پـایـهریـزی کردهانـد. ایـن
افراد عبارتاند از: 1. آینگار بنیانگذار سبک آینگار یوگا )Iyengar Yoga(. 2. تی کِی وی دسیکاچاریا )TKV Desikacharya( بنیانگذار سبک وینی یوگا ))Vini Yoga. 3. پراتابهی جویس )Prattabhi Jois( بنیانگذار سبک آشتانگا یوگا )Ashtanga Yoga(.
سبک آینگار یوگا )Iyengar Yoga( سـبک آیـنگار یـوگـا نسـبت بـه سـایـر سـبکهـای هـاتـا یـوگـا طـرفـداران بیشـتری دارد. در ایـن سـبک بـر چـگونـگی کارکرد عـضلات مـختلف بـدن در زمـان اجـرای آسـانـا تـأکید زیـادی مـیشـود. اسـتاد آیـنگار بـرای افـزایـش انـعطافپـذیـری بـدن و حـفظ تـوازن حـرکات بـه شـاگـردان خـود پـیشنهاد مـیکند که از وسـایـل کمکی مـانـند بـندهـای مـخصوص، پـتو، صـفحات چـوبـی و صـندلـی اسـتفاده کنند. کاربـرد ایـن وسـایـل کمکی بـه شـاگـردان مـبتدی در درک کششهـای صـحیح هـر حـرکت کمک مـیکند. مـربـیان ایـن سـبک بـرای رسـیدن بـه سِـمَت مـربـیگری دورههـای بسـیار سـخت و طـاقـتفـرسـای 2 تـا 5 ساله را پشت سر میگذارند.
سبک وینی یوگا )Vini Yoga( ایـن سـبک بسـیار مـلایـم و روان اسـت. تـی کی وی دسـیکاچـاریـا بـنیانگـذار ایـن سـبک فـرزنـد جـناب کریـشنامـاچـاریـا بـوده اسـت. ایـن سـبک اجـرای هـر حـرکت را بـا عـمل دم و بـازدم هـماهـنگ مـیکند. حـرکتهـا و تـوالی آنـها در ایـن سـبک بـه گـونـهای انـتخاب مـیشـود که بـا تـوانـایـیهـای هـر فـرد سـازگـار بـاشـد. در سـبک ویـنی یـوگـا پـیشنهاد مـیشـود که بـرای کاهـش فـشار بـر مـفاصـل زانـو در زمـان اجـرای حـرکات ایسـتاده، ایـن مـفاصـل را انـدکی خـم و شُـل نگه داریم.
سبک آشتانگا یوگا )Ashtanga Yoga( ســبک آشــتانــگا یــوگــا بــرای ورزشکارانــی که تــمریــنهــای جــسمی ســخت و ســنگین انــجام مــیدهــند، مــناســب اســت.

اســتاد
پـراتـابهـی جـویـس بـنیانگـذار سـبک آشـتانـگا یـوگـا مـعتقد اسـت که بـا اجـرای دسـتورات ایـن سـبک قـدرت انـعطافپـذیـری و اسـتقامـت بـدن بسـیار افـزایـش مییابد. این سبک برای شاگردان مبتدی مناسب نیست. شـایـان ذکر اسـت که سـبک آشـتانـگا یـوگـای پـراتـابهـی جـویـس و شـاخـۀ آشـتانـگا یـوگـای حکیم پـاتنجـلی کامـلاً از یکدیـگر مجـزا هسـتند. آشـتانـگا یـوگـای پـاتنجـلی شـیوه سـیر بـه سـوی وارسـتگی اسـت امـا سـبک آشـتانـگا یـوگـای پـراتـابهـی جـویـس شـیوه چـگونـگی اجـرای آسـانـاهـا یـا ورزشهـای جـسمی بـرای
رسیدن به قدرت بدنی است.
دوتـنازشـاگـرداناسـتادشـیوانـانـدا )Sivananda(درریشـیکش )Reshikesh(واقـعدرشـمالهـنددوسـبکمـعروفرابـنانـهادهانـد.ایـن افـراد عـبارتانـد از سـوامـی ویـشنو دوانـانـدا، پـایـهگـذار سـبک شـیوانـانـدا یـوگـا )Sivananda Yoga( و سـوامـی سـاتـچیدانـانـدا )Swami
Satchidananda( بـنیانگـذار سـبک ایـنتگرال یـوگـا )Integral Yoga(. اسـتاد شـیوانـانـدا پـس از اتـمام دروس دوره پـزشکی خـود بـه تـدریـس تـعالیم یـوگـا و دروس مـعرفـتی پـرداخـت. وی اعـتقاد داشـت که خـدمـت صـادقـانـه، عـشق، بـخشش، خـلوص، مـراقـبه و رسـیدن بـه شـناخـت، اهـداف اصلی زندگی انسان است. عدهای از شاگردان وی تعلیمات سبک وی را در سراسر جهان گسترش دادهاند.
سبکشیواناندایوگا )SivanandaYoga(
سـوامی ویـشنو دِوانـانـدا سـبک خـود را بـه احـترام اسـتادش شـیوانـانـدا نـام نـهاد و مـرکز بـین الـمللی شـیوانـانـدا یـوگـا ودانـتا سـنتر )International
Sivananda Yoga Vedanta Center( را بـنا کرد. در ایـن سـبک اجـرای آسـانـاهـا هـمراه بـا تـمریـنهـای رهـاسـازی در فـواصـل آنـها و تـمریـنهـای تنفسـی هـمراه بـا تکرار اصـوات خـاصـی تـوصـیه مـیشـود. همچنین اصـول تـغذیۀ سـالـم و مـثبتانـدیشی از آمـوزشهـای مـهم این سـبک هستند.
سبک اینتگرال یوگا )Integral Yoga( پـایـهگـذار ایـن سـبک سـوامـی سـاتـچیدانـانـدا شـاگـرد اسـتاد شـیوانـانـدا بـوده اسـت. در ایـن سـبک یک جـلسۀ تـمریـن یـوگـا از چـند مـرحـله شـامـل اجـرای تـمریـنهـای آسـانـا بـه مـدت 45 دقـیقه و اجـرای فـن رهـاسـازی عـمیق، اجـرای تـمریـنهـای تنفسـی و سـرانـجام اجـرای فـن مـدیـتیشن تشکیل مـیشـود.
دکتردیناُرنیش)Dr.DeanOrnish( برایدرمانبیمارانقلبیخودازاینسبکبهرهگرفتهاست.
سبک آناندا یوگا )Ananda Yoga(
بـنیانگـذار ایـن سـبک مـردی آمـریکایـی بـه نـام دونـالـد جـی والـترز )Donald J Walters( مـعروف بـه سـوامـی کریـانـانـدا )Swami
Kriyanada( اسـت. او شـاگـرد یـوگـانـانـدا پـارامـاهـامـسا بـوده و حـدود 45 سـال از عـمر خـویـش را صـرف فـرا گـرفـتن تـعالیم اسـتاد خـود کرده اسـت. سـبک آنـانـدا بـا اسـتفاده از تـمریـنهـای آسـانـا و پـرانـایـامـا )تـمریـنهـای جـسمی و تنفسـی(، چـگونـگی مـهار انـرژیهـای لـطیف روحـی و روانـی را آمـوزش میدهد. هدف غایی این آموزشها بیداری انرژیهای موجود در چاکرا برای دستیابی به رشد ابعاد وجودی انسان است.
سبک آنوسارا یوگا )Anusara Yoga(
ایـنسـبکرافـردیآمـریکایـیبـهنـامجـانفـرنـد)JohnFriend(پـایـهگـذاریکرد.آنـوسـارایـوگـاازسـبکهـایجـدیـدیاسـتکهدرآمـریکا، اسـترالیا و ژاپـن بـه سـرعـت گسـترش یـافـته اسـت. در ایـن سـبک اجـرای هـر آسـانـا بـا فـعالیتهـای پـر انـرژی هـمراه اسـت. هـمچنین در ایـن سـبک بـه تواناییها و محدودیتهای هر فرد احترام گذاشته میشود.
سبک بیکرم یوگا )Bikram Yoga(
سـبک بیکرم یـوگـا بـه یـوگـای داغ نـیز شهـرت دارد. پـایـهگـذار ایـن سـبک آقـایی هـندی بـه نـام بیکرم چـوداری )Bikram Chaudhari( اسـت. او ایـن سـبک را بـا حـمایـت دانـشگاه تـوکیو و بـیمارسـتان وابسـته بـه ایـن دانـشگاه در آمـریکا پـایـهریـزی کرد. بیکرم اجـرای 26 آسـانـا را در زمـان 90 دقـیقه در فضایی گرم با حرارتی تا 115 درجۀ فارنهایت پیشنهاد میکند. او اعتقاد دارد که گرما باعث سمزدایی و کاهش وزن بدن میشود.
سبک کریپالو یوگا )Kripalu Yoga(
پـایـهگـذار ایـن سـبک مـردی هـندی بـه نـام آمـریـت دیـسایـی کریپالـو )Amrit Desai Kripalu( بـوده اسـت. او نـام ایـن سـبک را بـه احـترام اسـتاد
خویش کریپالو آناندا )Kripalu Ananda( انتخاب کرده است. این شیوه سه سطح آموزشی به شرح ذیل دارد: 1. فراگیری آساناهای یوگا برای افزایش انعطافپذیری بدن.
2. افزایش زمان مکث و میزان تمرکز در هر حرکت. 3. رفتن به حالت مراقبه در حین حرکت.