سبک آشتانگا (Ashtanga) یوگا

اشتانگا در زبان سانسکریت به معنای «هشت اندام» است و به دلیل هشت اندام یوگا از پاتانجالی به این اسم نامگذاری شده است.

یوگای آشتانگا یک تمرین هشت قسمتی جسمی است و برای یوگی‌های باتجربه بهتر است، زیرا به استقامت و هماهنگی تنفس با یک سری حالت‌های مداوم نیاز دارد. اگر هدف شما رسیدن به کمال در یوگا است، آشتانگا ممکن است بهترین سبک یوگا برای شما باشد!