سم زدایی کلیه

یکدسته جعفری را خرد کرده با مقداری آب ده دقیقه بجوشانید  و بذارید خنک بشه وهر روز یک لیوان میل کنید*.

این کار سموم ونمک کلیه را دفع میکند.