سویینگ یوگا

این کلاس ویژه اشخاصی است که قبلا یوگا کار کرده اند و جذابیت این کلاس به خاطر این است که حرکات معکوس را میتوان با امنیت بیشتر انجام داد و و میتوان بیشتر در وضعیت مکث کرد.و به همین دلیل برای کلیه سنین  هم قابل اجراست