شروع کلاس یوگا با صندلی

ق

یکشنبه ٢٧ آبان شروع کلاس یوگا با صندلی ساعت٩.۵-١١ صبح خانم مرضیه بندلو

این کلاس ویژه کسانی است که به هر دلیل نمیتوانند با برایشان مشکل است که  روی زمین بنشینند