#صرع

بیماری #صرع به درلیل تخلیه الکتریکی ناگهانی وعدم نظ. وترتیب در نرونهای مغز بوجود میاید. اعصاب یعنی حرکت الکترونها

علت:

1-ضربه به سر به خصوص در دوران کودکی  ، که باعث از بین رفتن جند سلول عصبی می شود

.2- غده های مغزی

3- فشار داخلی مغز اگر زیاد شود،به دلیل خونریزی مغزی وحتی تب شدیددر اطفال ، بخصوص کودکان 3تا 5 سال را کنترل کنید تا دچار تشنج نشوند.

یعنی یک سری سلولهای مغز که نابود میشوند در بزرگسالی دچار صرع می شوند.

صرع سه مرحله دارد:

مرحله اول ، فرد دچار حرکات غیر عادی میشود، مثل گریه و فریاد بعد به زمین می افتد

مرحله دوم:تمام عضلات منقبض میشود ،کف از دهان خارج می شود و به سختی نفس میکشد.وگاهی دچار بی اختیاری دفع ادرار میشود.

مرحله سوم: شخص بیهوش میشود تا 5 یا 10 دقیقه بعد به هوش می آید وحالت خوابالودگی دارد.

اگر انقباض بیش از دو هفته طول بکشد احتمالا برای همیشه خواهد ماند.

کمکهای اولیه:

بیمار را به جای آرام و امنی منتقل کنیم و زیر سر یک جسم نرم قرار دهیم و شانه هایش را بالا نگه داریم

لباسهای او را بیرون آوریم

چیزی در دهانش قرار دهیم تا قفل نشود.و اگر قفل شده به زور باز نکنیم

بعد از تشنج فرد خسته است واحتیاج به استراحت دارد.

این افراد غالبا چیزی را به یاد نمی آورند.

بعد از بهوش آمون نوشیدنی شیرین مفید است

راهکارهایی یوگایی:آساناهای درمانی و با حرکت آراموزیر نظر مربی

پرانایاما:  تنفس کامل ومتناوب

تکرار جملات مثبت و مراقبه با آنها و موسیقی