عید قربان مبارک

عید قربان بر همگان مبارک باشد.

باشد که هر روزمان عید باشد