ارتباط قانون جذب و حضور بیماری

_قانون جذب__ .
بیماری حقیقت ندارد-بیماری حقیقت ندارد-بیماری حقیقت ندارد
بیماری از ذهن است-بیماری از ذهن بیمار است.
بیماری از نیاز بیمار به بیمار بودن است.
اراده کن سلامت باشی ، سلامتی در بی نیازی تو به بیماریست.

قانون جذب نمی گوید تو هر چیزی که بخواهی را جذب می کنی و بدست می آوری !

قانون جذب می گوید تو همان چیزی را جذب
می کنی که هستی !

این معنای واقعی قانون جذب است .

می خواهی چیز متفاوتی جذب زندگی تو شود ؟
میخواهی سلامت باشی ؟

راه حل آن ساده است ، متفاوت شو !

نمیشود اخلاقت ، رفتارت ، کلامت ، نشست و برخاست هایت یک چیز باشد و رویا ها و آرزو هایت چیز دیگر .

تو باید با آرزو هایت در یک طیف قرار بگیری
کلامت، رفتارت و … همگی بوی رویا هایت را بدهد باید بوی سلامتی بدهد
بوی پذیرش و رضایت بدهد.

img_11515008688758