قدردانی از قهرمان یوگا

مراسم اهدا جایزه به خانم آزاده آقاجانی در مسابقات کاپ جهانی یوگا در کارنال هندوستان اکتبر ٢٠١٨ م
قدردانی شاگردان خانم آقاجانی از قهرمانی مسابقه کاپ جهانی