کلاسهای دیماه رو از گل اندام پیگیری کنید

4 بهمن ساعت1-3کلاس فواید ومضرات دمنوشهای گیاهی

11بهمن ساعت10-11کلاس یوگا شاد  وساعت2-6  کلاس ارتباط موثر و پرورش کارایی والدین

12 بهمن خیریهار 9-16

13بهمن کلاس کتابخوانی ساعت3-5.5