کلاس یوگا پیشرفته

برگزاری کلاس پیشرفته فیزیولوژی و آناتومی برای مربیان یوگا

در کلاسهای پیشرفته گل اندام آساناهای پیشرفته و قهرمانی توسط مربی یوگا آموزش داده میشود.و حرکات نمایشی با  علاقمندان تنظیم میگردد.