متد رهایی از درد

مثلا سر درد

روبروی آینه بایستید، دردتان را ببینید. حالا یک قدم به سمت چپ بروید- اینبار خودرا از درد جدا ببینید. یک  قدم دیگر به طرف چپ بروید. اینبار خودتان را در سلامتی کامل ببینید

، این تمرین را تکرار کنید