احمد هنرور

آقای مهندس احمد هنرور با ۱۰ سال سابقه مربیگری یوگا درباشگاه  گل اندام و یکی از مولفین کتاب آموزش یوگا، مصور و گام به گام می باشند.