مرضیه بندلو

خانم مرضیه بندلوفوق لیسانس حرکات اصلاحی ورزسی و مربی یوگا با سابقه درمان ضایعه فلج نخاعی و اسکولیوز