معارفه کلاسT.A

معارفه کلاسTAدر چهارشنبه ١٩ اسفند جاری برگزار گردید و شروع کلاس ، فروردین ١٣٩۶ میباشد

منقاضیان برای اطلاعات بیشتر میتوانند در روزهای کاری،  با آکادمی گل اندام تماس بگیرند