معرفی دوره ها

yoga-p1-big-down-dog دوره هایی که در گل اندام برگزار میگردد به قرار ذیل است:

آساناهادرسبکهای سیکلیک- #شیواناندا- #ساتیاناندا- #آیینگر- #آشتانگا #وینیاسا-#وینیاسافلو- #ریتمیک یا #داینامیک

دوره های خودشناسی ، یاما و نیاما،

img_5563آگاهی ذهن ,[خودآگاهی

پرانیک هیلینگ-شناخت مراکز انرژی یا چاکراها

هات یوگا یا بیکرام یوگا

مراقبه و تمرکز(دارنا-دیانا-)،یوگانیدرا، پرانایاما

دوره های روانشناسی،

تحلیل رفتار متقابل (T.A)

خودشناسی به روش یونگ

شناخت تیپ های شخصیتی به روش یونگ

کلاس

ارتباط موثر و پرورش کارائی والدین

 

دوره های ماساژ-ریلکسی ،یومی هو ،رفلکسولوژی ،تای ماساژ ،ورزشی

برگزاری سمینار -همایش-کارگاههای یک تا چندروزه-تورهای داخلی و خارجی-دیدار از خانه سالمدان و مراکز نگهداری ازکودکان و نیازمندان

 

img_1268