منتظر کلاسهای جذاب خودشناسی گل اندام باشید

امیدواریم در سال جدید بتوانیم به برگزاری کلاسهای

زیر جامه عمل بپوشانیم

کلاسهای خلاقیت

خودشناسی تحلیلی( تحلیل رفتار متقابل)

تیپ شناسی شخصیت

سایه ها

شناخت کودک درون

ارتباط موثر و پرورش کارایی والدین

تغذیه آیور ودا

پاکسازی درون

یوگا در طبیعت

سویینگ یوگا

آنتی گراویتی یوگا