نوشیدن آب به طور مداوم

نوشیدن آب به طور مداوم میزان غلظت سدیم را در نسوج به ویژه مغز پایین میاره و منجر به اختلال میشه و سیستم گوارش را گمراه میکنه و تعادل الکترولیت های خون هم