نیروی انگشت حلقه

چاکرای ریشه ،آپولو . خدای خورشید،

چاکرا ی ریشه کف لگن را اداره میکند. این نیرو توانایی ایستادگی و نفوذ و راه یابی و پایداری را اعطا میکند.

جایگاه نصف النهار عمقی کبد است

نیروی کبد به انسانها صبوری و خونسردی و امید و نگاه به آینده را میبخشد.

از نوک انگشت حلقه ، این نصف النهار بر تمام عملکردهای حفاظتی بدن حاکم است و اگر ایده ال کار کند به انسان این توانایی را میدهد که در موقعیتهلی دشوار تعادلش را خفظ کند.

حفظ تعادل موجبات عملکرد دستگاه ایمنی را فراهم میکند. در این انگشت نیروی استقامت بخش و نافذ که به سمت بالا میرود ، حکومت میکند.