هموروئید

استفاده از حرکات معکوس و ماندن در حرکت همراه تنفس کامل یا شکمی،هر روز روزی 3 مرتبه مفید میباشد