ورزشهای بعد از بارداری

زایمان طبیعی بعد از ٨ هفته و زایمان سزارین بعد از ١٢ هفته میتواند ورزش را شروع کند.

ورزشهای بعداز زایمان هم از افسردگی مادر جلوگیری میکند و هم به تنظیم اندام مادر  و کمک میکند.

شدت تمرین به گونه ای باشد که اسید لاکتیک ترشح نشود چون وارد شیر نوزاد خواهد شد. ٢۴ تا ٧٢، ساعت ممکن است اسید لاکتیک در شیر بماند  و این شیر برای کودک بیقراری میاورد.

موسیقی های لایت و آرام بسیار مفید هستند