ویرابادراسانا۱

وضعیت رزمجو 1(ویرابهادراسانا) 

این آسانا، بر اساس وضعیت رزمجو، برداشت پیشرفته تری از ویرابهادراسانا 2 است. هر دو آسانا پس از حکیم رزمجوی اسطوره ای ویرابهادرا نام گذاری شده اند. این آسانای پیشرفته ستون فقرات شما را تقویت می کند و انعطاف زانوها و ران را افزایش می دهد.بازوها کشش زیادی را دریافت می کنند و این کشش باعث بازشدن عضلات قفسه سینه می شود و ظرفیت شش ها را افزایش میدهد.

توجه

اگر دچار فشار خون بالا یا ناراحتی قلبی هستید این آسانا را تمرین نکنید.

1.  در وضعیت تاداسانا بایستید. دم برآورید و بپرید،بر روی پای خود که حدود 1.2 متر از هم فاصله دارند  بایستید. پاهای شما باید در یک خط باشند،انگشتان پا باید رو به جلو باشند. بازوهای خود را موازی با کف تا سطح شانه بالا بیاورید.آرنج های خود را قفل کنید.انگشت کوچک هر دو پا را به کف فشار دهید.قسمت بیرونی هر دو پا باید بر روی کف قرار گیرد.

سطح متوسط: برای یک کشش موثرتر ، بر کناره های داخلی پاهای خود  تمرکز کنید. تصور کنید که شما پوست هردو پای خود را از پاشنه به سمت کمر می کشید.

2.  مچهای خود را بچرخانید به شکلی که کف دستهای شما رو به سقف قرار گیرد.هر دو بازو را بلند کنید تا جایی که عمود به کف و موازی با هم باشند. استخوان های کتف را بلند کنید و به سمت بدن خود هل(فشار) دهید. 

سطح متوسط: آرنج شما مغز بازوهای شما است. از آرنج تا نوک انگشتان خود بکشید.

3.  نفس خود را بیرون دهید ، تنه خود را 90 درجه به سمت راست بچرخانید . سپس پای چپ خود را به راست بچرخانید . تنه خود را از قفسه سینه همانند کمر بچرخانید. هرچقدر بیشتر به راست بچرخید و بازوهای بالایی خود را بکشید ، وضعیت موثرتر است.

متوسط: به پای چپ خود آگاه باشید و بر کشش پشت پاشنه خود به پشت ران خود تمرکز کنید.

 

 

4.نفس را به بیرون دهید،و زانوی راست را از استخوان کفل خم کنید. ساق پا و ران باید از زاویه راست شکل بگیرد. در وضعیت با ثبات قرارگرفته و طول بدن خود را به سمت سقف بکشید .مطمین شوید که وزن شما بر روی زانوی راست شما نمی افتد.به طور یکنواخت نفس بکشید و برای مدت 15 تا 20 ثانیه در وضعیت بمانید.

ویرابهادراسانا 1

وضعیت پیشرفته 

کشش را در پشت خود احساس کنید. مفاصل شانه خود را به سمت زیر بغل هل دهید ، بازوهای خود را به سمت بالا بکشید. مطمین شوید که قسمت بالایی بدن شما متقارن است در حالی که زیر بغل های شما موازی هم قرار دارد. صورت، قفسه سینه ، زانوی راست شما ، باید با پای راست شما در یک خط باشد. برای جلو گیری از کشیده شدن زانوی راست ،کاسه زانو خود را به سمت انگشت کوچک پای راست خود بچرخانید. وزن شما باید بر کنار داخلی کفل چپ و بر پاشنه خارجی پای چپ شما باشد. بر طرف چپ خود از آنجایی که هماهنگی وضعیت را کنترل می کند ، تمرکز کنید .جریان انرژی را در پای چپ خود احساس کنید.

ترجمه : اشکانه خلج

گردآورنده : افشین خلج