یوگا با صندلی

این کلاس توسط متخصص آسیب شناسی اداره میشود و شامل همه افراد از جمله معلولین میگردد.

زمان کلاس: یکشنبه  و پنجشنبه میباشد