یوگا در طبیعت کندلوس

٢٢و٢٣آذر بر بام کندلوس ، تپه ماهور در اقامتگاه آقای آریا – با مدیتیشن و یوگا وطبیعت گردی