یوگا و لاغری

 

 

 

در طراحی تمرین جهت لاغر شدن ، اول روی قلب و تنفس کار میکنیم ، بعد روی عضله.

جلسه های پر شدت ، فعالیت از ١٠ ثانیه تا۴ دقیقه با فواصل استراحت کافی تا ٢ ساعت تمرین هفته ای ٣ جلسه.

🏃🏾‍♀️🏃🏾‍♀️🏃🏾‍♀️🏃🏾‍♀️

برای افراد مبتدی ، ٣٠ ثانیه باشدت بالاو ۴ بار تکرار

سپس ١ دقیقه استراحت.

٢ هفته  ۶ جلسه با ٨٠ درصد توان یوگا کنید تا ظرفیت چربیسوزی بالا رود.

👇👇👇

۶ جلسه تمرین  سخت و ٢ ماه معمولی و این برنامه تکرار میشود.بدین ترتیب هفته ای یک کیلو وزن کاهش میابد که به راحتی برنمیگردد.

۶٠ ثانیه فعالیت با شدت٨۵٪؜ و ۶٠ ثانیه استراحت  ظرفیت چربی سوزی بالا میرود.

۶ جلسه اینتروال. و ٢ ماه سنگینتر و دوباره اینتر وال.

الگو: ۶٠ ثانیه کار ٧۵ ثانیه استراحت ، ٨-١٢ تکرار

زمان تا ٣٠ دقیقه

و دو هفته یا ۶ جلسه ( ٣ بار در هفته)

الگو: ٢٠ ثانیه شدت بالا و ٢٠ ثانیه استراحت و ٨-١٢ تکرار و ۵ مرتبه در هفته.