٧و٨ دیماه آزمون مربیگری یوگا بانوان در گل اندام

کلیه کسانی که ثبت نام کرده اند به ترتیب اسامی که اعلام شده صبح پنجشنبه و جمعه ساعت ٨.۵ در محل حاضر باشید ، آزمون راس ساعت٩ آغاز میشود .