پاکسازی بدن به روش آیور ودا

شنبه 9 اردیبهشت به روش آیورودا بدن را پاکسازی میکنیم

آموزش نتی ، زبانشوی، و لاگو با صبحانه پاکسازی و ناهار ساتویک